1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gulinski & de Baar b.v., hier verder te noemen als G&dB, gedane aanbiedingen en op alle tussen G&dB en haar wederpartij, hierna aangeduid als opdrachtgever of koper, gesloten overeenkomsten, alsook op alle verbintenissen die hieruit voortvloeien of voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door G&dB zijn bevestigd. Algemene voorwaarden van opdrachtgever/koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Alle aanbiedingen van G&dB, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Zij houden nimmer een leverings- en/of uitvoeringsplicht in. Indien een aanbieding van G&dB wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat G&dB hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, hetzij tot levering en/of uitvoering overgaat.

3. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt G&dB de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom terzake de door G&dB gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen e.d., welke rechten eigendom blijven van G&dB en welke gegevens niet mogen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, en/of gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld en/of ter inzage worden gegeven.

4. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van aanbieding/opdracht of bevestiging geldende prijzen. Indien tussen het moment van aanbieding/opdracht of bevestiging en het moment van levering, wijzigingen optreden in materiaalprijzen, lonen, heffingen van overheidswege, vrachten, koersen, enz., dan zullen deze wijzigingen worden doorberekend voor zover zij de verkoopprijs met meer dan 1% beïnvloeden, tenzij anders is overeengekomen.

5. De in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten vermelde levertijden, zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever/koper nooit recht geven op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van eventueel reeds geleverde zaken en/of diensten.

6. Bij koop gaat het risico van de zaak over op opdrachtgever/koper op het moment dat de zaken de fabriek waar zij worden gefabriceerd, dan wel het magazijn van G&dB verlaten, ook in geval G&dB zorg draagt voor installatie en/of montage van de verkochte zaken, één en ander tenzij anders is overeengekomen. Partijen kunnen overeenkomen dat G&dB voor transport en montage zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen berust in dat geval bij G&dB. Verbintenissen door G-dB met derden aangegaan, brengen in het voorgaande geen verandering en zullen worden geacht in het belang van de opdrachtgever/koper en voor zijn rekening en risico te zijn.

7. Indien is overeengekomen dat G&dB zorg draagt voor installatie- en/of montagewerkzaamheden, zijn naast de onderhavige algemene voorwaarden, en behoudens indien partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, tevens de algemene montagevoorwaarden van G&dB van toepassing. Bij uitvoering van de beschreven werkzaamheden door derden gelden de montagevoorwaarden van de desbetreffende partij. Bij installatie- en/of montagewerkzaamheden door G&dB en/of derden, is de opdrachtgever/koper verplicht om de ongestoorde uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te maken binnen de normale werktijden van G&dB en/of derden. De in te richten ruimte dient vrij te zijn van obstakels en het vloeroppervlak dient schoon te zijn. Wanneer de betreffende werkzaamheden op enigerlei wijze worden vertraagd en/of belemmerd, bijv. door onderbroken stroomtoevoer, werkzaamheden door derden, oneffen vloeren en/of andere omstandigheden, welke op de installatie en/of montage van invloed zijn, is de opdrachtgever/koper gehouden de hierdoor door G-dB en/of derden geleden schade aan G&dB te vergoeden. De betreffende schade/kosten zullen G&dB separaat aan opdrachtgever/koper in rekening worden gebracht.

8. In de aanbieding, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst kan een termijnbetaling worden vermeld. In dat geval en tenzij anders is overeengekomen, is het betalingsschema nadat de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever/koper is verzonden als volgt:
- 30% van de koopprijs bij opdracht/opdrachtbevestiging;
- 60% een week voor aflevering van het materiaal;
- 10% bij oplevering.

Betalingen dienen te geschieden binnen 8 dagen na de datum waarop de termijnen zoals voorgaand vermeld, zijn gefactureerd. Wordt in de opdrachtbevestiging geen betaling in termijnen overeengekomen, dan dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek, schuldvergelijking of opschorting uit welke hoofde dan ook, en wel ten kantore van G&dB of op een door G&dB aangewezen bank- of postbankrekening. Geen betaling mag worden onthouden op grond van beweerde ondeugdelijke of incomplete levering. Vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur is de opdrachtgever/koper een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt gerekend als een gehele maand. Indien de opdrachtgever/koper de overeengekomen betalingscondities niet nakomt, in het bijzonder niet betaalt binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, is de volledige vordering van G&dB onmiddellijk opeisbaar en is G&dB gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever/koper, tenzij G&dB verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag. Indien G&dB in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die G&dB in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever/koper.
Het door opdrachtgever/koper niet nakomen van de betalingsvoorwaarden ontheft G&dB van alle verplichtingen.
-Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever/koper verplicht op verzoek van G&dB, een naar het oordeel van G&dB voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever/koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim, en is G&dB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de daardoor geleden schade op opdrachtgever/koper te verhalen.

9. G&dB blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken totdat opdrachtgever/koper alle vorderingen van G&dB, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen vorderingen die voortvloeien uit de niet nakoming door opdrachtgever/koper van overeenkomsten, zoals vorderingen terzake schade, boete, rente en kosten, volledig heeft voldaan en algehele betaling is geschied. De opdrachtgever/koper draagt niettemin het risico voor alle schade, welke door hem of door derden aan de betreffende zaken wordt veroorzaakt. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is opdrachtgever/koper niet gerechtigd deze zaken te vervreemden of te bezwaren. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van G&dB te bewaren. Na inroeping van het eigendomsvoorbehoud, is G&dB gerechtigd de geleverde zaken onverwijld terug te halen, waartoe opdrachtgever/koper medewerking en gelegenheid zal bieden. Indien G&dB geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever/koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan G&dB te verpanden.

10. G&dB verbindt zich jegens opdrachtgever/koper gedurende één jaar na levering al die delen der geleverde zaken te herstellen of te vervangen, welke defect raken, mits het defect raken veroorzaakt is door materiaalgebreken of ondeugdelijke montage van de zijde van G-dB.
G&dB is eerst gehouden tot garantie wanneer de koopprijs door de opdrachtgever/koper geheel is voldaan. De te vervangen onderdelen moeten terstond, na een inspectie ter plaatse, franco worden toegezonden aan G&dB en deze worden haar eigendom. Voor onderdelen die door andere oorzaken, zoals door overbelasting, onoordeelkundige behandeling of gebruik, ongelukken e.d. defect raken, alsmede voor die gevallen waarin de oorzaak niet duidelijk kan worden aangetoond, wordt door G&dB geen aansprakelijkheid aanvaard. De verplichtingen van G&dB vervallen indien de opdrachtgever/koper op eigen initiatief wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde gedurende de garantietermijn verricht of door derden laat verrichten. Iedere aansprakelijkheid van G&dB is beperkt tot het verrichten van het voormeld in dit artikel bepaalde. G&dB is in geen geval aansprakelijk voor door opdrachtgever/koper geleden directe of indirecte schade, van welke aard ook, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van G&dB.

Onverminderd het voormeld bepaalde is, indien G&dB niettemin door enig gerecht aansprakelijk wordt geoordeeld, iedere aansprakelijkheid van G&dB beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van G&dB wordt uitbetaald. Opdrachtgever/koper vrijwaart G&dB voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of de uitvoering en/of de beëindiging van de door opdrachtgever/koper met G&dB gesloten overeenkomsten.

11. In geval van overmacht is G&dB naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever/koper met onmiddellijke ingang te ontbinden of te beëindigen, dan wel nakoming van de uit deze overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat opdrachtgever/koper jegens G&dB aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding dan wel anderszins. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers of onderaannemers van G&dB aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies of beschadiging van te verwerken onderdelen, import- of handelsbeperkingen.
Tot ontbinding/beëindiging en/of opschorting als voormeld bedoeld, is G&dB voorts gerechtigd indien opdrachtgever/koper: - surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; - in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
- in de nakoming van enige verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor G&dB voorzienbaar is dat opdrachtgever/koper daarin zal tekortschieten.

12. Opdrachtgever/koper kan op een gebrek in een leverantie/prestatie van G&dB geen beroep meer doen, als hij niet binnen 5 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij G-dB heeft gereclameerd.

13. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

14. Op alle door G&dB gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen of verbintenissen die voortvloeien uit nadien gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit door G&dB gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen of verbintenissen die voortvloeien uit nadien gesloten overeenkomsten, dienen bij uitsluiting te worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, onverminderd de mogelijkheden van hoger beroep. G&dB mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijv. arbitrage of mediation overeenkomen.

Breda, 13 maart 2007.

C.J.C. Gulinski T.M.N. de Baar
Directeur Directeur

Gedeponeerd Kamer van Koophandel te Breda 20125931

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2019 Gulinski & de Baar kantoor-en projectinrichters BV | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel