Algemene voorwaarden - Webshop Gulinski & de Baar kantoor-en projectinrichters BV

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• \\\"product\\\" of \\\"producten\\\": de door Gulinski & de Baar BV aangeboden of geleverde (kantoor)stoelen en/of kantoormeubilair en/of alle aanverwante zaken
• \\\"dienst\\\" of \\\"diensten\\\": door Gulinski & de Baar BV geleverde diensten, zoals after sales, service;
• \\\"klant\\\": de (potentiële) afnemer van de producten en/of diensten van Gulinski & de Baar BV
• \\\"consument\\\": een klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
• \\\"zakelijke klant\\\": een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

• \\\: Gulinski & de Baar kantoor-en projectinrichters BV gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK Breda 20125931


1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Gulinski & de Baar BV en op alle met Gulinski & de Baar BV gesloten overeenkomsten.

1.3 Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gulinski & de Baar BV zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen Gulinski & de Baar BV en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Gulinski & de Baar BV gevraagde gegevens heeft verstrekt
en Gulinski & de Baar de opdracht heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven correcte e-mail adres.

2.3 Onjuistheden in de orderbevestiging van Gulinski & de Baar BV dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk of per e-mail aan
Gulinski & de Baar BV te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de klant daaraan gebonden is.

Artikel 3 Informatie en conformiteit

3.1 Opgaven van Gulinski & de Baar BV; betreffende kleuren, afmetingen en andere eigenschappen gelden bij benadering en zijn vrijblijvend.

3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Gulinski & de Baar BV , in welke vorm dan ook, binden Gulinski & de Baar BV niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van Gulinski & de Baar BV , de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Gulinski & de Baar Bv
opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto\\`s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Gulinski & de Baar BV
of een aan Gulinski & de Baar BV gelieerde onderneming en mogen zonder toestemming van Gulinski & de Baar BV niet worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Gulinski & de Baar BV vermeld.

5.2 De op de website van Gulinski &de Baar BV vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 6 Levertijd

6.1 Opgegeven levertijden gaan in zodra Gulinski & de Baar BV de door de klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Gulinski & de Baar BV niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.

6.2 Een consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Gulinski & de Baar BV niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Gulinski & de Baar BV is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 7 Levering van producten

7.1 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht om de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant.

7.2 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Gulinski & de Baar BV dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Gulinski & de Baar BV heeft in dit geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

7.3 Gulinski & de Baar BV is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Gulinski & de Baar BV daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

7.4 Gulinski & de Baar BV is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Gulinski & de Baar BV door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

8.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, wateroverlast, ongeval of ziekte van personeel,
bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, door Gulinski & de Baar BV onvoorziene problemen bij levering of transport en de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Gulinski & de Baar BV zijn ingeschakeld.

8.3 Indien Gulinski & de Baar BV bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Garantie en reclame

9.1 Gulinski & de Baar BV staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten en in overeenstemming met de voorwaarden van de bij het product behorende fabrieksgarantie.

9.2 De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende fabrieksgarantie en uitsluitend op vertoon van de originele factuur van Gulinski & de Baar BV

9.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig gebruik, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gulinski & de Baar BV . Voor (schade als gevolg van) deze gebreken is Gulinski & de Baar BV niet aansprakelijk.

9.4 De klant dient de geleverde producten en diensten direct na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de klant opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten vrij van transportschade zijn ontvangen.

9.5 De klant dient eventuele klachten over de producten of diensten binnen 3 dagen na ontdekking bij Gulinski & de Baar BV in te dienen. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

9.6 Indien de klant reclameert is hij verplicht Gulinski & de Baar BV de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren om de tekortkoming vast te stellen. De klant is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Gulinski & de Baar BV te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

9.7 Retourzending aan Gulinski & de Baar BV van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gulinski & de Baar BV ,
met opgave van het door Gulinski & de Baar BV toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Gulinski & de Baar BV beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Gulinski & de Baar BV behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Gulinski & de Baar BV zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Gulinski & de Baar BV

9.8 De klant dient eventuele onjuistheden in facturen van Gulinski & de Baar BV binnen 4 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Gulinski & de Baar BV mede te delen, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

9.9 Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

9.10 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Buiten het bepaalde in artikel 9 heeft de klant geen enkele aanspraak op Gulinski & de Baar BV wegens gebreken in of met betrekking tot de door Gulinski & de Baar BV geleverde producten of diensten.

10.2 Gulinski & de Baar BV is nimmer aansprakelijk voor persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade
(gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en andere indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook.

10.3 Alle op de website(s) van Gulinski & de Baar BV gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Gulinski &de Baar BV te leveren producten of diensten zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. Voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering is Gulinski & de Baar BV
niet aansprakelijk.

10.4 In alle gevallen waarin Gulinski &de Baar BV gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde producten of diensten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gulinski &de Baar BV , zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

10.5 Iedere vordering op Gulinski & de Baar BV , tenzij deze door Gulinski & de Baar BV is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6 Deze aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Gulinski & de Baar BV behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van geleverde en te leveren producten en diensten geheel door de klant zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

11.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Gulinski & de Baar BV gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling van de producten dient vóór levering te geschieden en uitsluitend op de door Gulinski & de Baar BV aangegeven wijze.

12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 10% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 100,-.

12.4 De klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 13 Annulering en bedenktijd

13.1 Een zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien een zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Gulinski & de Baar BV en de winstderving door Gulinski & de Baar BV , te vermeerderen met BTW, aan Gulinski & de Baar te vergoeden.

13.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Gulinski & de Baar BV beschreven retourprocedure aan Gulinski & de Baar BV te melden en het product binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding aan Gulinski & de Baar BV te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn. Ontbinding is niet mogelijk van een door de consument volgens specificaties samengesteld product.

13.3 Gulinski & de Baar BV is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

13.4 Gulinski & de Baar BV is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 14 Privacy en veiligheid

14.1 Gulinski & de Baar BV respecteert de privacy van de klant. Gulinski & de Baar BV zal de persoonsgegevens van de klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15 Slotbepalingen

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten
waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gulinski & de Baar BV en de klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

15.2 De plaats van uitvoering van de overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Gulinski & de Baar BV is gevestigd.

15.3 Op alle overeenkomsten die door Gulinski & de Baar BV worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4 Alle geschillen tussen Gulinski & de Baar BV en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Gulinski & de Baar BV
bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

Etten-Leur, 01 november 2017(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Gulinski & de Baar kantoor-en projectinrichters BV | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel